Ben Thanh
Ben Thanh Brewery Co.
159 No Trang Long
Ho Chi Minh City
 
Coca-Cola
 
Coca-Cola
 
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola
Fanta
Fanta
Fanta
 
Fanta
Minute Maid Splash
 
Samurai
 
Samurai
 
Samurai
Sprite
Sprite
 
Sprite
Sprite
 
Thums Up
BGI
Fosters Tien Gang
Ho Chi Minh City
 
Fosters
Fosters Tien Gang
Ho Chi Minh City
 
Gasaco
 
Gasaco
 
Bia Ha Noi
Hanoi Beer Alcohol & Beverage Corporation
183 Hoang Hoa Tham Street
Ba Dinh District
Ha Noi
 
Bia Ha Noi
Hanoi Beer Alcohol & Beverage Corporation
183 Hoang Hoa Tham Street
Ba Dinh District
Ha Noi

 
Hanoi Beer
Hanoi Beer Alcohol & Beverage Corporation
183 Hoang Hoa Tham Street
Ba Dinh District
Ha Noi
BAL
 
Heineken Beer
Heineken
 
Heineken Beer
Heineken
 
Huda Beer
Hue Brewery Ltd.
243 Nguyen Sinh Cung Street
Hue City
 
Evervess
Club Soda
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Mirinda
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Mirinda
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Mirinda
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Pepsi-Cola
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Pepsi-Cola
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Sting
PepsiCo Viêt Nam
Lâu 5, Caó oc Sheraton
88 Dông Khoi, Quân 1
Ho Chi Minh City
 
Chanh
San Xuât Tai C. Ty Cô
Phân Nuóc Giai Khát Chuong Duong
379 Bên Chuong Duong
Ho Chi Minh City
 
SaXi
San Xuât Tai C. Ty Cô
Phân Nuóc Giai Khát Chuong Duong
379 Bên Chuong Duong
Ho Chi Minh City
 
Halida
 
Number 1 Energy Drink
Tan Hiep Phat Beverage Group
219 Highway 13, Vinh Phu
Thuan An, Binh Duong Province
 
Number 1 Energy Drink
Tan Hiep Phat Beverage Group
219 Highway 13, Vinh Phu
Thuan An, Binh Duong Province
 
Bia Saigon
Tông Công Ty Bia Sài Gòn
187 Nguyên Chí Thanh Street, District 5
Ho Chi Minh City
without ®
Bia Saigon
Tông Công Ty Bia Sài Gòn
187 Nguyên Chí Thanh Street, District 5
Ho Chi Minh City
with ®
Bia Saigon
Tông Công Ty Bia Sài Gòn
187 Nguyên Chí Thanh Street, District 5
Ho Chi Minh City
 
Bia Saigon Special
Tông Công Ty Bia Sài Gòn
187 Nguyên Chí Thanh Street, District 5
Ho Chi Minh City

 
Tribeco
Tribeco
12 Ky Dong, District 3
Ho Chi Minh City
 
Tribeco
Tribeco
12 Ky Dong, District 3
Ho Chi Minh City
 
NaDa Beer
 
 
 
Tiger Beer
Tiger Beer
 
Twister